Kursy Walut Rzeszów  
  
  Strona Główna
  Rodzaje Kredytów
  Kredyt Bankowy
  Hipoteka Odwrócona
  Dom czy Mieszkanie?
  Kontakt
 
 


W naszej ofercie znajdują się takie produkty jak:
- kredyt i pożyczka, kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, kredyt budowlany, kredyt na mieszkanie
- kredyt samochodowy, kredyt motoryzacyjny
- kredyt gotówkowy
- kredyty internetowe, najtańsze kredyty
- kredyt konsolidacyjny
- banki w polsce
- kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt odnawialny
- kredyt na samochód, auto na kredyt
- kredyt preferencyjny
- pożyczka: szybkie pożyczki, pożyczki chwilówki, pożyczki internetowe, pożyczki bez bik, pożyczki online, pożyczki na dowód, pożyczki dla bezrobotnych, pożyczki gotówkowe, pożyczki pozabankowe
- pożyczka hipoteczna
- leasing

Nasza oferta będzie opierała się na najlepszych produktach największych banków w Polsce. Mamy nadzieję, że zaproponowane warunki na tani kredyt i tania pożyczka będą konkurencyjne z produktami innych firm.

Alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej

Banki, obok tradycyjnych form kredytów bankowych, udzielanych podmiotom gospodarczym na sfinansowanie ich działalności, w swej ofercie posiadają także dodatkowe, alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, do których można zaliczyć: kredyty wekslowe: dyskontowy, akceptacyjny i awal, leasing, factoring oraz forfaiting.
Kredyty wekslowe wiążą się z wykorzystaniem weksla, który stanowi formę zapłaty w transakcjach kupna-sprzedaży. Weksel w obrocie gospodarczym pełni trzy zasadnicze funkcje: funkcja kredytowa, polega na odroczeniu terminu płatności zobowiązania, funkcja obiegowa umożliwia przenoszenie praw własności z tego dokumentu, w uproszczony sposób, przez zastosowanie tzw. indosu, z kolei dzięki funkcji gwarancyjnej weksel może stanowić formę zabezpieczenia zwrotności kredytu. Podstawowymi rodzajami kredytu wekslowego są: kredyt dyskontowy, kredyt akceptacyjny oraz awale.
Kredyt dyskontowy należy do podstawowych form kredytowania podmiotów gospodarczych i jest udzielany w operacji dyskontowania weksli przez bank. Dyskontowanie polega na zakupie weksla przez bank, przed upływem terminu jego płatności, z potrąceniem oprocentowania, tzw. dyskonta, uzależnionego od wysokości stopy dyskontowej oraz ilości dni od daty zdyskontowania do dnia płatności weksla. W operacji dyskonta, przedsiębiorca otrzymuje więc kredyt, albo w formie doraźnej transakcji nabycia weksla, albo w formie linii dyskontowej, stanowiący wartość nominalną weksla potrąconą o dyskonto.
Kredyt akceptacyjny polega na tym, że bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli trasowanych przez osobę do tego upoważnioną. W umowie klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje to zlecenie, zobowiązując się, iż w razie potrzeby udzieli mu kredytu akceptacyjnego na wykupienie weksla w formie doraźnej transakcji bądź linii kredytu akceptacyjnego.
Awal jest podobną transakcją do kredytu akceptacyjnego, jednak bez udziału kredytu. Bank zobowiązuje się tu jedynie do przyjęcia zobowiązania klienta w stosunku do strony trzeciej, jeśli ten nie wywiąże się ze swoich powinności finansowych. Za udzielenie awali banki pobierają prowizje określone w tabelach prowizji i opłat. Operacje analizowania weksli występują najczęściej w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi.
Leasing polega na krótko lub długoterminowym dostarczaniu przez leangodawcę leasingobiorcy ustalonego w umowie przedmiotu leasingu, w celu ich użytkowania bez prawa własności, bądź też z możliwością przyszłej sprzedaży danego dobra. Leasingobiorca zobowiązuje się do opłacania określonej w umowie opłaty leasingowej (w przypadku przyszłej sprzedaży – powiększonej o ratę zapłaty za przedmiot leasingu). Banki biorą udział w leasingu bezpośrednio, bądź też przez specjalnie do tego utworzone afiliacje lub przedsiębiorstwa (banki-córki). W praktyce wyróżnia się: leasing bezpośredni – gdy producenci określonych towarów oddają je w użytkowanie innym przedsiębiorstwom i leasing pośredni - gdy przedsiębiorstwa nie będące producentami danych towarów finansują tylko ich przekazanie w użytkowanie innym przedsiębiorstwom, a także leasing finansowy – zawierane na okres kilkuletni, obejmujący pełną amortyzację przedmiotu leasingu oraz leasing operacyjny – zawierany na krótkie okresy, gdzie przedmiot leasingu może być wydzierżawiany kolejnym użytkownikom.
Factoring jest złożoną operacją bankową i może występować w różnych odmianach w zależności od treści umowy zawartej pomiędzy bankiem – faktorem, a faktorantem – korzystającym z jego usług. W klasycznej postaci factoring jest formą krótkoterminowego finansowania działalności faktoranta przez przejęcie jego wierzytelności z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa regresu wobec faktoranta, gdyby dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania. Zatem w tej operacji bank wykonuje na rzecz klienta trzy funkcje: finansowania, przejęcia ryzyka oraz usługową.
Forfaiting – jest zakupem należności terminowych (najczęściej występujących w formie weksli), jakie powstają w rezultacie eksportu towarów i usług, z wyłączeniem prawa regresu wobec eksportera, gdyby dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania. Weksle reprezentujące należności, następnie zostają zdyskontowane przez instytucję forfaitingową, którą może być bank. W wyniku tej operacji importer otrzymuje dostawę na kredyt, a eksporter otrzymuje natychmiastową zapłatę, potrąconą o należne dyskonto i jednocześnie nie odpowiada za zobowiązanie wekslowe importera.