Strona Główna
  Rodzaje Kredytów
  Kredyt Bankowy
  Hipoteka Odwrócona
  Dom czy Mieszkanie?
  Szybkie Kredyty Online
  Szybki Kredyt Pozabankowy
  Pożyczki i Kredyty dla Firm
  Kredyty Chwilówki
  Kontakt
 
 


Kredyt BankowyZgodnie z ustawą prawo bankowe - przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niech na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Stroną dominującą jest tu bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej.

Kredyt bankowy posiada cztery podstawowe funkcje:
  • emisyjną, związaną z kreacją pieniądza realizowaną przez Narodowy Bank Polski w ramach polityki pieniężnej państwa, a także poprzez kredyty udzielane przez banki komercyjne.
  • stymulacyjną – polegającą na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego.
  • dochodową - realizowaną bezpośrednio poprzez tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu produkcji skali.
  • restrukturyzacyjną - polegającą głównie na oddziaływaniu na przemiany strukturalne i własnościowe w gospodarce.


W praktyce często szybki kredyt bankowy utożsamia się z pożyczką bankową. Jest to błędne podejście, bowiem kredyt posiada pewne specyficzne cechy różniące go od pożyczki, a mianowicie: kredyt to instytucja uregulowana przepisami prawa bankowego, a udzielać go mogą jedynie banki; umowa kredytu bankowego, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie pisemnej; w wyniku podpisania umowy kredytu, następuje jedynie przekazanie przez kredytodawcę do czasowej dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, które nigdy nie staną się jego własnością; środki uzyskane z kredytu muszą być wykorzystane na ściśle określony w umowie cel; przedmiotem kredytu mogą być jedynie pieniądze, wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej; a także kredyt jest odpłatny – czyli od przydzielenia kredytu bank pobiera prowizję, natomiast od jego wykorzystania nalicza oprocentowanie.

Banki w ramach wykonywanych czynności bankowych ściśle podlegają kontroli Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Są również zobligowane do spełniania warunków, stawianych im przez ten nadzór, jak również przez ustawę prawo bankowe. I tak, zgodnie z wytycznymi, w danym banku, suma udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz innych wierzytelności banku, w stosunku do jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25 % funduszy własnych banku. Ponadto suma wierzytelności banku w odniesieniu do tych podmiotów w stosunku, do których wierzytelności przekraczają 10% funduszy własnych banku, nie może łącznie przekroczyć 800% tych funduszy. A także istnieje konieczność nałożona na banki, zgłaszania każdorazowo do Komisji Nadzoru Bankowego, faktu udzielenia kredytu przekraczającego wartość 10% funduszy własnych banku.

Zobacz kredyty chwilówki w Rzeszowie